Algemene voorwaarden

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” anchor=”about” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1468421315903{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 87px !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”18″ img_size=”full” alignment=”center” qode_css_animation=””][vc_empty_space height=”26px”][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”11px”][vc_empty_space height=”11px”][vc_column_text]Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Healthy Jo: Jolanta van Helten-Dawid h.o.d.n. Healthy Jo, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67455786;

Cliënt: de (rechts)persoon aan wie door Healthy Jo advies en begeleiding verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Healthy Jo wordt uitgeoefend;

 

Artikel 2: Algemeen

Healthy Jo geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis

Healthy Jo kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Healthy Jo de verwijzende arts alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden nimmer zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat i) cliënt een door Healthy Jo uitgebrachte offerte heeft geaccepteerd, ii) de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door Healthy Jo is ontvangen of iii) zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met uitvoering van de overeenkomst.

4.2  Healthy Jo kan niet aan haar offerte worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3  Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens cliënt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

4.4  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht of de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.5  De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van Healthy Jo een inspanningsverplichting.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1  Healthy Jo voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor cliënt beste resultaat te behalen.

5.2  Healthy Jo is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte, per maand of anderszins, afzonderlijk te factureren.

5.3  Healthy Jo is gerechtigd om, na overleg met cliënt, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

5.4  Healthy Jo kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt, verrichten en aan cliënt in rekening brengen, als cliënt hiertoe toestemming verleent.

 

Artikel 6: Verhindering

6.1  Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of een ander van tevoren afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij Healthy Jo hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

6.2  Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Healthy Jo geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Healthy Jo gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

6.3  Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 7: Tariefstelling

7.1  Voor aanvang van de behandeling deelt Healthy Jo de cliënt mondeling of schriftelijk (ook zijnde per e-mail) mede welke tarieven er gelden.

7.2  Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, is het honorarium van Healthy Jo niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.

7.3  Alle overeengekomen honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, inclusief BTW en reis- en andere onkosten.

7.4  Als tussentijds wijziging in de kosten voor Healthy Jo optreedt is deze gerechtigd om het overeengekomen tarief aan te passen. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen 1 maand na aanvang van de opdracht, of van meer dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1  Healthy Jo behoudt te allen tijde alle (intellectuele eigendoms)rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

8.2  De in artikel 8.1 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Healthy Jo noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze verstrekt zijn.

8.3 In afwijking van artikel 8.2 mag opdrachtgever de in de voorgaande leden aangeduide informatie aan een derde ter hand stellen enkel om een oordeel in te winnen over de deskundigheid en vakbekwaamheid van Healthy Jo, waarbij cliënt jegens die derde zal bedingen dat de informatie slechts voor dat doel mag worden aangewend.

 

Artikel 9: Betaling

9.1  Betaling aan Healthy Jo dient contant of door bankoverschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten, diensten en/of producten. De cliënt dient de rekening binnen 30 dagen na datering betaald te hebben.

9.2  Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is Healthy Jo gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, alsook alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten, in rekening te brengen.

 

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

10.1    Healthy Jo heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

10.2    Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1    Het advies en/of de begeleiding van Healthy Jo is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Healthy Jo sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Healthy Jo verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Healthy Jo.

11.2    Indien Healthy Jo toch gehouden is schade te vergoeden, komt alleen die schade in aanmerking, waartegen Healthy Jo verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Healthy Jo nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Healthy Jo om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Healthy Jo te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Healthy Jo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 12: Conversie en strijdigheid met de opdrachtbevestiging

12.1    Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.

12.2    Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Healthy Jo is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]